Nákupný košík Nákupný košík (0)
Nákupný košík je prázdny
Súvisiace odkazy

Všetko o nákupe

Úvod

 1. Nakupovanie v e-shope DB Biotech, a všetky transakcie s tým spojené, sa riadia podľa Všeobecných Obchodných Podmienok (VOP), ktoré sú uvedené na webovej stránke DB Biotech.
 2. Doporučujeme sa podrobne zoznámiť s VOP, a v prípade nejasností kontaktovať DB Biotech na dbbiotech@dbbiotech.com.

Objednávanie produktov

 1. Vyplnením objednávkového formulára vstupujú kupujúci a DB Biotech (ďalej ako predávajúci)do právneho vzťahu, ktorý sa riadi VOP a Obchodným Zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.).
 2. Kúpa produktov sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky tým, že objednávka musí byť potvrdená predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Kupujúci si produkty prezerá a vyberá podľa kategórií uvedených v produktovom menu nákupného portálu, resp. kliknutím na zobrazený Produkt.
 3. Objednávanie pozostáva štandardne zo 4 krokov: a) výberu produktu b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsúhlasenia VOP, a d) odoslania objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“ ,postupuje sa podľa navigačných inštrukcií.
 4. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami vznikne, ak predávajúci kupujúcemu odošle potvrdenie objednávky, obvykle v lehote 3 dní odo dňa jej prijatia.

Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný produkt cenu podľa potvrdenia objednávky.
 2. V cene produktu nie sú zahrnuté náklady na iné služby spojené s uskutočnením plnení, na dopravu, na opakované dodanie produktu, na uchovávanie, skladovanie a poistenie produktu, na bankové poplatky účtované predávajúcemu, a na iné poplatky súvisiace s dodaním ako napríklad clo, dane, certifikáciu, pokuty, sankcie. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci na základe osobitného vyúčtovania, ak sa obe strany nedohodnú inak.
 3. Spôsob zaplatenia ceny a ceny prepravy produktu je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov. Kupujúci ma dve možnosti úhrady: a.) prevodom na účet/faktúrou, alebo b.) kreditnou alebo inou platobnou kartou/faktúrou.
 4. Splatnosť ceny produktu a ceny prepravy je do 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky a pred jeho dodaním.

Doprava a vrátenie tovaru

 1. Predávajúci oznámi kupujúcemu odoslanie objednaného produktu a predpokladaný deň a čas doručenia, ak je mu tento údaj známy.
 2. Predávajúci, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak, zabezpečuje dodanie objednaného produktu prostredníctvom prepravcov a za ceny uvedené na nákupnom portáli.
 3. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou je kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný v dodacom liste vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený požadovať dodanie náhradného produktu, ak produkt vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť v neporušenom rovnakom stave, kvalite, množstve a obale, v akom bol dodaný.
 5. Pri dodaní náhradného produktu je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu kupujúci vrátil vymieňaný produkt v stave, v akom sa dodal, a aby kupujúci poskytol predávajúcemu náhradu vo výške, v akej mal kupujúci z použitia produktu prospech.

Záručné podmienky a reklamácie

 1. Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že si dodaný produkt, po dobu použiteľnosti (záručná doba) vyznačenú na obale, zachová deklarované vlastnosti.
 2. Ak z obsahu potvrdenia objednávky nevyplýva niečo iné, záručná doba začína plynúť dňom odoslania produktu.
 3. Záruka predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré majú pôvod v zhotovení, použitom materiáli alebo v spôsobe spracovania produktu predávajúcim.
 4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu do uplynutia záručnej doby, že produkt má vady, na ktoré sa vzťahuje záruka vrátane ich presnej a úplnej špecifikácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
 5. V prípade riadneho a včasného uplatnenia nárokov zo záruky, predávajúci bude do 30 kalendárnych dní informovať kupujúceho o výsledku vybavenia uplatňovaných nárokov.

Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, ak do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy predávajúceho kupujúci nezaplatí všetky svoje splatné peňažné plnenia, predávajúci má právo odstúpiť od potvrdenia objednávky.
 2. V prípade, ak kupujúci ani v dodatočnej lehote od prvého pokusu odovzdania tento neprevezme, predávajúci má právo odstúpiť od potvrdenia objednávky
 3. V prípade vád produktu kupujúci nemôže odstúpiť od objednávky, ak vady riadne a včas neoznámil predávajúcemu.

Ochrana osobných údajov

 1. Obchodná spoločnosť DB Biotech, a.s., so sídlom Popradská 80, 040 11 Košice, IČO: 36 606 936, DIČ: 2022188399, IČ DPH: SK2022188399, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 18090/V, ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na webovej stránke eshop.dbbiotech.com zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Kupujúci poskytuje potrebné údaje dobrovoľne, pričom bez poskytnutia potrebných údajov nie je možné uskutočniť objednávku, potvrdiť objednávku a dodať produkt. Poskytnuté údaje môžu byť: poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly kúpnej zmluvy, plnenia práv a povinností, a sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii objednávky. Informácie o spracovaní osobných údajov si môžete prečítať tu.


Úplné znenie všeobecných obchodných podmienok si môžete prezrieť tu:

Stiahnuť všeobecné obchodné podmienky